ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАЂЕНИМ УРЕЂАЈИМА ЗА ПОГОН НА ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС
(возило нема претходни-стари атест)

У случају преправке возила уградњом уређаја за погон на течни нафтни гас, подносилац захтева мора да попуни захтев (образац 1) уз који доставља одговарајућу документацију према правилнику о испитивању возила и то најмање:

- документацију о возилу, опреми и деловима (саобраћајна дозвола, рачун, купопродајни уговор, царинска декларација и др.),
- податке о возилу које се сматра предметом преправке (марка и тип возила, као и основне техничке карактеристике)
- назнаку и опис преправке,
- одговарајућу техничку документацију (опис, скице, цртежи) у зависности од врсте преправке,
- изјаву о преправци возила извршеној уградњом уређаја и опреме за погон на ТНГ (образац 2), коју попуњава вршилац преправке (привредно друштво, односно друго, правно лице или предузетник).
- доказ о плаћеној републичкој административној такси (упутство за уплату странка добија након извршеног прегледа возила),
- уплата Машинском факултету у Нишу према важећој тарифи из ценовника (уколико се испитивање врши на Факултету уплата се може извршити приликом подношења захтева, уколико се испитивање врши на спољњим локацијма контактирајте организатора).
Уколико је овлашћено правно лице за испитивање возила издало Позитиван извештај о испитивању, подносилац захтева је дужан да изврши технички преглед. Након извршеног техничког прегледа и овере да је возило технички исправно на другој страни наведеног извештаја, подносилац захтева доставља исти овлашћеном правном лицу уз доказ о плаћеној цени услуге издавања уверења о испитивању возила (упутство за уплату странка добија након извршеног прегледа возила),
   

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАЂЕНИМ УРЕЂАЈИМА ЗА ПОГОН НА ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС
(возило има претходни-стари атест)

Периодични преглед се мора обавити у року који не може бити дужи од пет година, од дана издавања Уверења о испитивању возила, односно од дана издавања Потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас.
У случају преправке возила уградњом уређаја за погон на течни нафтни гас, подносилац захтева мора да попуни захтев (образац 1) уз који доставља одговарајућу документацију према правилнику о испитивању возила и то најмање:

- податке о власнику возила (име, презиме, власника возила, пребивалиште/седиште- адреса),
- документацију о возилу,.
- документацију о опреми и деловима,
- назнаку и опис преправке (уколико је вршена преправка),
- податке о возилу (марка и тип возила, као и основне техничке карактеристике),
- уплата Машинском факултету у Нишу према важећој тарифи из ценовника (уколико се испитивање врши на Факултету уплата се може извршити приликом подношења захтева, уколико се испитивање врши на спољњим локацијма контактирајте организатора).
Након прегледа возила овлашћено правно лице, уколико су сви уређаји и опрема исправни, издаје Потврду о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас.
   

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ / КОНТРОЛИСАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАЂЕНИМ УРЕЂАЈИМА ЗА ПОГОН НА КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ ГАС

Позовите нас за додатне инфомраицје о испитивању/контролисању возила са погоном на компримовани природни гас.