КОНТРОЛИСАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ УВОЗЕ КАО УПОТРЕБЉАВАНА

У случају увоза употреблјаваног возила у Републику Србију, подносилац захтева, после одобреног изузимања возила испод царинског надзора предаје на испитном месту возило и попуњен захтев (образац) уз који доставља одговарајућу документацију према Правилнику о испитивању возила и то најмање:

- саобраћајна дозвола, односно други документ издат од стране надлежног државног органа земље у којој је возило купљено  (оригинали на увид), 
- потребно је доставити Потврду о саобразности –Certificate of conformity („COC”) или дупликат Потврде о саобразности или потврду издату од произвођача/овлашћеног представника произвођача возила у Републици Србији.
- очитавање броја мотора и шасије, јединствену царинску декларацију,
- доказ да је измирио обавезе према Агенцији (упутсво)
- уплата Машинском факултету у Нишу (може се извршити приликом подношења захтева) према важећој тарифи из ценовника.

Уколико је овлашћено правно лице за испитивање употребљаваног возила које се увози издало Позитиван извештај о испитивању, Агенција за безбедност саобраћаја ће подносиоцу захтева издати два примерка Уверења о испитивању.

Више инфорамција можете наћи на следећем овде.