Основна делатност Центра је: развијање научноистраживачких и стручних знања из области мотора, моторних и других друмских возила, реализација основних, примењених и развојних научних истраживања, сарадња са установама, привредним друштвима, јавним предузећима, институтима и др.

  Делокруг рада такође обухвата и реализацију пројеката поверених од стране Факултета.

  Центар обавља и следеће делатности за сопствене потребе и потребе трећих лица: услуге испитивања, контролисања, мерења, анализа, техничког надзора и експертиза мотора и друмских возила, делова и склопова мотора и друмских возила, као и возила за транспорт опасних и других материја, са аспекта техничких карактеристика, перформанси и безбедности у саобраћају, провере усаглашености производа са законским прописима и стандардима, испитивања кочионих карактеристика, провере услова уградње мотора у возило, испитивања / контролисања исправности уградње уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас и компримовани природни гас, испитивања (дужина, дебљина, чврстоћа и др.) вучних полуга друмских возила, испитивања/контролисања серијске и појединачне производње мотора, возила, делова и склопова истих, провере комплетности, функционалности и безбедности, испитивања / контролисања прилагођености транспортних средстава и посуда/ резервоара возила за транспорт опасног терета сходно АДР прописима, истраживања у области алтернативних горива и погонских система возила, испитивања карактеристика истих и др.

  Техничко подручје активности (прегледи, контроле, мерења, испитивања, и др.) Центра обухвата идентификацију возила, његових техничких карактеристика и других параметара, визуелно и димензионо котролисање, контролисање и испитивање карактеристика (типа, распоред, маса, габарита, функционисање опреме и др.), утврђивање могућности прикључења за стандардне вучне уређаје, одређивање критичне силе и критичне дужине, провере специфичних захтева возила за превоз опасних материја сходно АДР прописима (провера специфичних знакова безбедности, сликовних приказа опасности, идентификационих табли и листица опасности), одређивање зауставног пута кочења, мерење сила притиска и трага на педали кочнице, максималног и средњег успорења при кочењу, детекцију запаљивих гасова, одређивање потрошње горива мотора, мерење напонског стања склопова возила (рам возила, осовине, вучне руде и др) и др.