Руководство Центра за моторе и моторна возила, као контролно тело, је успоставило, документовало и одржава политику и циљеве квалитета која омогућава испуњавање захтева референтног стандарда која предвиђа:

- Да своје активности контролисања, обавља тако да непрекидно обезбеђује испуњавање свих захтева утврђених у референтним документима, стандардима и правилницима, у складу са обимом акредитације, овлашћењима и именовањима, са циљем задовољења потреба корисника, органа управе који доносе прописе и других заинтересованих страна.
- Да одржава компетентност својих активности на бази компетентности особља које спроводи процес контролисања и кроз сталне обуке прати измене и допуне законских регулатива и тако непрекидно обезбедује поверење заинтересованих страна.
- Да непристрасношћу контролисања, заснованој на непристрасном деловања особља, пружа поверење у своје активности и спречавање ризика који се односи на: личне интересе, управљачка права, заступање клијената, учешћу у пројектовању, производњи и дистрибуцији контролисаних произовда и на пружању консултанстких услуга
- Да остварује добру професионалну праксу и квалитет својих активности контролисања, заштиту поверљивих информација и власничких права, при пружању услуга.
- Да приговоре и жалбе решава у кратким роковима, одговорно, непристрасно, са тежњом да се увек, по могућству, задовоље захтеви клијената и без било каквих дискриминаторских услова.
- Да остварује унапређења система менаџмента кроз оспровођење одговарајућих обука и оспособљавања запослених за обављање и развој делатности контролисања, као и кроз набавку одговарајуће савремене опреме и других неопходних ресурса, ради обезбеђења захтеваног квалитета услуга контролисања.
- Да стално побољшава ефективност система менаџмента применом политике и циљева квалитета, на основу резултата провера, анализе података, корективних и превентивних мера, резултата задовољства клијената и преиспитивањем од стране руководства.
- Руководилац квалитета Контролног тела је одговоран да су политика и циљеви квалитета познати и да се спроводе у Контролном телу.
- Сви запослени у Контролном телу су свесни важности испуњавања захтева клијената и обавезали су се да у целости спроводе ову политику квалитета.
- Да руководство мотивацијом запослене мотивише на креативност, иновативност и учествовање у спровођењу програма за побољшавање услуга контролисања, безбедности и здравља на раду, као и заштити животне средине.

 Руководилац Центра
Проф. др Милош Милошевић