УСЛОВИ КОНТРОЛИСАЊА ВОЗИЛА ПО АДР-у
УСЛОВИ ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ПРИЛАГОЂЕНОСТИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У  ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ПРЕМА АДР ПРОПИСИМА

Да би власник возила–подносилац захтева за контролисање прилагођености возила за превоз опасног терета у друмском саобраћају (ADR) могао покренути поступак контролисања, уз возило које је празно, очишћено (нарочито зоне где се налазе идентификациони бројеви возила), деконтаминирано и у потпуности прилагођено, стручној Комисији ЦММВ мора приложити неопходну документацију, која у случају првог контролисања обухвата:
1. Иницијални документ, на основу кога је могуће започети процедуру контролисања: 
Захтев (физичког лица, привредног друштва или предузетника) за контролисање.
2. Основну документацију о возилу:
Саобраћајну дозволу возила, уколико је возило регистровано,
Царинску декларацију возила, уколико се ради о возилу из увоза,
Уговоре о куповини возила (уколико возило није регистровано на подносиоца захтева) и/или виталних уређаја уграђених у преправљено возило,
3. Документацију о изради или евентуалним преправкама и/или модификацијама извршеним на возилу:
Доказ о измереној маси возила,
Потврда произвођача возила или овлашћеног заступника о врсти хомологације кочиног система као и система за дуготрајно кочење-успорење,
Потврда о уградњи или подешавању лимитатора брзине возила,
Извештај о испитивању резервоара, по ЕН 12972,
Ако је реч о возилу са резервоаром онда и документацију произвођача резервоара.
4. Доказ о уплати накнаде за услугу контролисања возила.
   
Уколико власник возила-подносилац захтева тражи редовно, годишње продужење важности већ издатог Сертификата, уз возило које у потпуности одговара утврђеном стању при првом контролисању стручној Комисији ЦММВ мора приложити и неопходну документацију, која обухвата:
1. Иницијални документ, на основу кога је могуће започети процедуру контролисања:
Захтев (физичког лица, привредног друштва или предузетника) за контролисање.
2. Основну документацију о возилу:
Саобраћајну дозволу возила,
Сертификат коме истиче важност.
3. Документацију о изради или евентуалним пеправкама и/или модификацијама извршеним на возилу:
Извештај о испитивању резервоара, по ЕН 12972,
Ако је реч о возилу са резервоаром онда и документацију произвођача резервоара.
4. Доказ о уплати накнаде за услугу контролисања возила.
   
Уколико власник возила-подносилац захтева тражи тро или петогодишње контролисање усаглашености које претходи издавању новог Сертификата, уз возило које у потпуности одговара утврђеном стању при првом контролисању стручној Комисији ЦММВ мора приложити и неопходну документацију, која обухвата:
1. Иницијални документ, на основу кога је могуће започети процедуру контролисања:
Захтев (физичког лица, привредног друштва или предузетника) за контролисање.
2. Основну документацију о возилу:
Саобраћајну дозволу возила,
Сертификат коме истиче важност.
3. Документацију о изради или евентуалним преправкама и/или модификацијама извршеним на возилу:
Потврда о уградњи или подешавању лимитатора брзине возила,
Извештај о испитивању резервоара, по ЕН 12972,
Ако је реч о возилу са резервоаром онда и документацију произвођача резервоара.
4. Доказ о уплати накнаде за услугу контролисања возила.